Skip to main content

Монголд үйлдвэрлэв

Дээврийн сэнс

 • Агаарын зардал 800 – 8000 м³/ц
 • Даралт 120 – 1100 Па

Хоолойн сэнс

 • Агаарын зардал 800 – 8000 м³/ц
 • Даралт 120 – 1100 Па

Гар клапан

 • Нээлтийн өнцгийг гараар тохируулах
 • Бүх төрлийн хэмжээтэй

Автомат клапан

 • Автомат клапаны активатор 220В
 • Бүх төрилийн хэмжээтэй

Уян холбоос

 • Төхөөрөмжийн чичирхийллийг агаар дамжуулах төхөөрөмжөөс тусгаарлана
 • Хоолойн савалтыг үгүй болгоно

Агаарын сараалж

 • Бүх төрлийн хэмжээ, загвартай
 • Өнгөний сонголттой

HVAC Зах зээл ба олон улсын хамтын ажиллагаа